Do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

•   Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Mój pomysł- mój biznes!”
•   Formularz rekrutacyjny;
•   Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego;
•   Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
•   Karta oceny predyspozycji Kandydatki/Kandydata;
•   Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;
•   Oświadczenie Uczestniczki/ Uczestnika Projektu o niebraniu udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

•    Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego
•    Załącznik nr 1 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego
•    Załącznik nr 2 Biznesplan
•    Załącznik nr 3 Standardy oceny biznesplanu
•    Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej biznesplanu
•    Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej biznesplanu
•    Załącznik nr 6 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
•    Załącznik nr 7 Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
•    Załącznik nr 8 Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne w ramach projektu „Mój pomysł- mój biznes!”
•    Załącznik nr 9 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
•    Załącznik nr 10 Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis
•    Załącznik nr 11 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
•    Załącznik nr 12 Oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika Projektu o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania
•    Załącznik nr 13 Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
•    Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Komplet dokumentów dotyczących przyznawania wsparcia finansowego

Script logo