O projekcie

Projekt „Mój pomysł -mój biznes!” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 9.3  Rozwój Przedsiębiorczości, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy.
Okres realizacji projektu : 01.11.2021 – 31.03.2023 roku.

Obszar realizacji: Województwo  Lubelskie

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w województwie ,podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych  przedsiębiorstw. Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie, w tym dla osób odchodzących z rolnictwa oraz ma na celu przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19.
Kompleksowe wsparcie dla grupy  docelowej  w zakresie  rozpoczęcia  i prowadzenia  działalności gospodarczej  przyczyni się do zwiększenia  liczby miejsc pracy w województwie lubelskim  przez przygotowanie  62 osób (40K,22M) do prowadzenia własnej działalności ,w tym utworzenie 51 firm i zatrudnieniu przez Uczestników/czek 11 osób dzięki bezzwrotnym dotacjom, wsparciu pomostowemu finansowemu w terminie od 01.11.2021r.do 31.03.2023r.

Projekt ma na celu udzielenie wsparcia dla  62 osób (40 K, 21 M) z województwa lubelskiego w wieku powyżej 30 roku życia, które przynależą do następujących grup:
a) Osoby  bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie  trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
aa) Osoby  starsze (w wieku 50 lat i więcej),
bb) Kobiety,
cc) Osoby  z niepełnosprawnościami,
dd) Osoby długotrwale bezrobotne,
ee) Osoby  o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% Uczestników/czek  będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee.
b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) - e),
c) Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
d) Reemigranci,
e) Osoby  odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
f) Osoby  ubogie pracujące,

g) Osoby zatrudnione na umów  krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów  cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego  wynagrodzenia.

Osoby  wskazane w pkt c) – g) nie mogą stanowić więcej niż 40 % Uczestników/czek. W ramach kategorii osób  wskazanych w lit. c) – g) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.
Wszystkie wymienione grupy znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku  pracy.

Na etapie rekrutacji  Uczestników/czek  Projektu mogą zostać przyznane dodatkowe punkty premiujące za przynależność do poniżej wskazanych grup:

Grupy priorytetowe:
- Osoby, które w wyniku pandemii COVID-19 utraciły pracę - 5p
- Osoby 50+ - 2 pkt.
- Osoby  deklarujące utworzenie dodatkowych miejsca pracy dla innych osób na terenie województwa lubelskiego w przeciągu 12 miesięcy  od zarejestrowania działalności gospodarczej – (deklaracja, pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy) przez okres co najmniej 1 miesiąca, w wymiarze ½ etatu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Uczestnika/czkę  wsparcia finansowego.) - 5 pkt
- Kobiety - 2p
- Osoby odchodzące z rolnictwa – 2p


W ramach projektu zapewniamy:

  • Wysokiej jakości usługi szkoleniowe, które zostaną podzielone na następujące moduły: Szkolenie ABC przedsiębiorczości ( wsparcie grupowe)oraz Indywidualne  szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki
  • Materiały szkoleniowe,
  • Ciepły posiłek dla  Uczestników/czek „Szkolenia ABC przedsiębiorczości”
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Script logo