Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 62 osób fizycznych, w tym 40 kobiet  w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa  lubelskiego. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie  osoby  fizyczne  zamieszkujące  województwo lubelskie  w rozumieniu   przepisów Kodeksu Cywilnego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą , z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie  odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.

Wyżej wymienione osoby muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:
a) Osoby  bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie  trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
aa) Osoby  starsze (w wieku 50 lat i więcej),
bb) Kobiety,
cc) Osoby  z niepełnosprawnościami,
dd) Osoby długotrwale bezrobotne,
ee) Osoby  o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% Uczestników/czek  będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee.
b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) - e),
c) Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
d) Reemigranci,
e) Osoby  odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
f) Osoby  ubogie pracujące,
g) Osoby zatrudnione na umów  krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów  cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego  wynagrodzenia.

Osoby  wskazane w pkt c) – g) nie mogą stanowić więcej niż 40 % Uczestników/czek. W ramach kategorii osób  wskazanych w lit. c) – g) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.
Wszystkie wymienione grupy znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku  pracy.

Na etapie rekrutacji  Uczestników/czek  Projektu mogą zostać przyznane dodatkowe punkty premiujące za przynależność do poniżej wskazanych grup:

Grupy priorytetowe:
- Osoby, które w wyniku pandemii COVID-19 utraciły pracę - 5p
- Osoby 50+ - 2 pkt.
- Osoby deklarujące utworzenie dodatkowych miejsca pracy dla innych osób na terenie województwa lubelskiego w przeciągu 12 miesięcy  od zarejestrowania działalności gospodarczej – (deklaracja, pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy) przez okres co najmniej 1 miesiąca, w wymiarze ½ etatu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Uczestnika/czkę  wsparcia finansowego.) - 5 pkt
- Kobiety - 2p
- Osoby odchodzące z rolnictwa – 2p

Script logo